โครงการ EP.5 อุปกรณ์ตัดผมสำหรับน้องๆ มูลนิธิธัมมคีรี 

โครงการ EP.5 อุปกรณ์ตัดผมสำหรับน้องๆ มูลนิธิธัมมคีรี ...

วันแรกของการไถนาเพื่อเตรียมทำนา

วันแรกของการไถนาเพื่อเตรียมทำนา...

เด็กๆจากมูลนิธิมาช่วยขยายถนน

เด็กๆจากมูลนิธิมาช่วยขยายถนน...

ฟ้าหลังฝนในมูลนิธิธัมมคีรี

ฟ้าหลังฝนในมูลนิธิธัมมคีรี...

ใส่บาตรในวันวิสาขบูชา

ใส่บาตรในวันวิสาขบูชา...