คณะอนุกรรมการ

พระอาจารย์พิทักษ์ ปวโร

ประธานอนุกรรมการ



อาจารย์โสฬส์บุญญ์ หารสโพธิ์ (ครูกิต)

รองประธานอนุกรรมการ

พระอาจารย์สุขสวัสดิ์ สุธมฺโม

อนุกรรมการ และ เลขานุการ



นางสาวสมนวรรณ ธรรมดีกุล

อนุกรรมการและเหรัญญิก

อาจารย์จรัญ สุขงาม

อนุกรรมการ

นายอุทัย ชาวสวน

อนุกรรมการ



อาจารย์ปพน สุทธิทัพพสาร

อนุกรรมการ

อาจารย์ธวัช สามล

อนุกรรมการ

อาจารย์ธง ไหมทอง

อนุกรรมการ



นางสาวขวัญอัมพร เชาว์เลขา

อนุกรรมการ

นางร่มเกล้า วัฒนวราห์

อนุกรรมการ

นายสุภัทร ปร๊ะย่อ

อนุกรรมการ



นางสาวกานดา พนมไพร

อนุกรรมการ

นางสาวพิมพ์ภัค ชูเกียรตินาดอน

อนุกรรมการ

นางสาวสุชาดา อนุศาสน์ปรีชากุล

อนุกรรมการ