คณะอนุกรรมการ

พระอาจารย์พิทักษ์ ปวโร

ประธานอนุกรรมการอาจารย์โสฬส์บุญญ์ หารสโพธิ์ (ครูกิต)

รองประธานอนุกรรมการ

พระอาจารย์สุขสวัสดิ์ สุธมฺโม

อนุกรรมการ และ เลขานุการนางสาวสมนวรรณ ธรรมดีกุล

อนุกรรมการและเหรัญญิก

อาจารย์จรัญ สุขงาม

อนุกรรมการ

นายอุทัย ชาวสวน

อนุกรรมการอาจารย์ปพน สุทธิทัพพสาร

อนุกรรมการ

อาจารย์ธวัช สามล

อนุกรรมการ

อาจารย์ธง ไหมทอง

อนุกรรมการนางสาวขวัญอัมพร เชาว์เลขา

อนุกรรมการ

นางร่มเกล้า วัฒนวราห์

อนุกรรมการ

นายสุภัทร ปร๊ะย่อ

อนุกรรมการนางสาวกานดา พนมไพร

อนุกรรมการ

นางสาวพิมพ์ภัค ชูเกียรตินาดอน

อนุกรรมการ

นางสาวสุชาดา อนุศาสน์ปรีชากุล

อนุกรรมการ