พันธกิจหลัก

พันธกิจหลัก

พันธกิจหลัก

สนับสนุนทุนอุปการะเด็กกำพร้า เด็กยากจนและด้อยโอกาส

พันธกิจหลัก

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมวิถีพุทธใน ชีวิตประจำวัน

พันธกิจหลัก

สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาทั่วไป ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมหาวิทยาลัย

มูลนิธิธัมมคีรี

ความสำเร็จอาจไม่ใช่ความสุขเสมอไป … (พุทธพจน์)


เล่น

ตื่นเพื่อตนเอง ตื่นเพื่อผู้อื่น