ร่วมทำบุญกับทางมูลนิธิ
 1. อุปการะเด็กกำพร้า 3,000 บาท/ปี
 2. อบรมกรรมฐานเด็กชาวดอย จำนวน 5 วัน (นักเรียน 100 คน) ค่าใช้จ่ายครั้งละ 70,000บาท) จัด 6 ครั้ง/ปี
 3. ทุนการศึกษาปัจจุบันมีนักเรียนที่รับทุนจากธัมมคีรี ดังนี้
  • มหาวิทยาลัย 8 คน โอนทุนการศึกษาเดือนละ 3,000 บาท
  • มัธยมศึกษาตอนต้น 7 คน ให้ค่าใช้จ่ายอาทิตย์ละ 150 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอย่างอื่นๆ)
  • มัธยมศึกษาตอนปลาย 4 คน ให้ค่าใช้จ่ายอาทิตย์ละ 200 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอย่างอื่นๆ)
  • ประถมศึกษา 3 คน ให้ค่าใช้จ่ายอาทิตย์ละ 80 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอย่างอื่นๆ)

ท่านผู้มีจิตอาสามีเวลาว่างสนใจมาช่วยงานของมูลนิธิ หรือมีจิตศรัทธาสนใจ บริจาค สิ่งของ, ค่าอาหาร,เครื่องนุ่งห่ม,หนังสือ,ทุนการศึกษา และค่าอื่นๆ สามารถติดต่อได้ที่ธัมมคีรี วัดป่าบ้านใหม่ ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 โทร 087-179-1033
แบบฟอร์มรับบริจาค
บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในมูลนิธิธัมมคีรี
ช่องทางบริจาคเงิน