ร่วมทำบุญกับทางมูลนิธิ

ร่วมสนับสนุนมูลนิธิธัมมครี เพื่อให้เด็กๆเหล่านี้ ได้รับโอกาส สนับสนุนด้านปัจจัย4, และทุนการศึกษา ให้พวกเขาได้รู้จักวิถีพุทธและมีธรรมะในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะทำให้เด็กมีภูมิคุ้มกันทั้งกายและจิตใจ ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องมีความสุขและไม่เป็นปัญหาสังคมแบบฟอร์มรับบริจาค
บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในมูลนิธิธัมมคีรี
ช่องทางบริจาคเงิน