คณะกรรมการกิตติมศักดิ์

พระครูปัญญาศีลวัฒน์
(หลวงปู่ทองปาน ปัญญาสาโร)

ประธานมูลนิธิธัมมคีรี



พระอาจารย์ชอน ชยสาโร

รองประธานมูลนิธิฯ 1

พระอาจารย์สว่าง กัลยาโน

รองประธานมูลนิธิฯ 2



พระอาจารย์เพทาย คุณาธโร

คณะกรรมการ

พระอาจารย์พัฒนพงษ์ โชติธัมโม

คณะกรรมการ

พระอาจารย์สุธนัย ธนิโย

คณะกรรมการ



พระอาจารย์มหากีรติ ธีรปัญโย

คณะกรรมการ

พระอาจารย์มหากีรติ ธีรปัญโย

คณะกรรมการ

พระอาจารย์มหาชุมพร ธัมมโฆสโก

คณะกรรมการ