บ้านเด็กธัมมคีรี

วัตถุประสงค์การจัดตั้งบ้านเด็กธัมมคีรี

เพื่อดำเนินการช่วยเหลือและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้กับเด็กชาวไทย,เด็กชนกลุ่มน้อย,เด็กชาวเขาที่กำพร้ายากจนและด้อยโอกาส โดยให้การสนับสนุนด้านปัจจัย 4 และทุนการศึกษารวมถึงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม


ที่มาและเหตุผล

บ้านเด็กธัมมคีรีเป็นหนึ่งในโครงการของ มูลนิธิธัมมคีรี ซึ่งเกิดขึ้นมาด้วยคณะพระภิกษุที่ได้เดินธุดงค์มาตามภูเขาและนักปฏิบัติธรรมในท้องถิ่นได้มองเห็นปัญหาว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ติดชายแดน แต่ละหมู่บ้านอยู่ห่างไกลไปมาหาสู่กันยากลำบาก แต่ละครอบครัวส่วนใหญ่ยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษา บางเผ่ามีประเพณีที่ต้องยึดถือปฏิบัติมาอย่างเคร่งครัด เป็นเหตุให้ผู้หญิงหมดโอกาสที่จะได้รับการศึกษา เมื่อได้รับข่าวสารจากสื่อต่างๆโดยขาดการใช้ปัญญาไตร่ตรองเป็นสาเหตุทำให้เด็กนักเรียนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นใช้สารเสพติดต่างๆ มีความนิยมทางวัตถุเกินฐานะของตนเอง ประพฤติตนไม่เหมาะสมระหว่างชายหญิงในวัยเรียน ขาดทักษะในการดำเนินชีวิต ละเลยด้านศาสนาและประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษ ดำเนินชีวิตไม่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ทำให้เกิดปัญหาตามมามากมายทั้งด้านครอบครัวและสังคมประกอบกับความตั้งใจอันดีงามของพระอาจารย์ชาคิโนพระภิกษุชาวมาเลเซีย ที่มีความประสงค์อยากให้เด็กๆเหล่านี้ ได้รับโอกาสอันยิ่งใหญ่ในชีวิต นอกจากจะหาทุนสนับสนุนด้านปัจจัย4, และทุนการศึกษาแล้วท่านอยากให้พวกเขาได้รู้จักวิถีพุทธและมีธรรมะในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะทำให้เด็กมีภูมิคุ้มกันทั้งกายและจิตใจ ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องมีความสุขและไม่เป็นปัญหาสังค


กฎเกณฑ์การรับเด็กเพื่ออุปการะของมูลนิธิธัมมคีรี

คุณสมบัติของเด็กด้อยโอกาส ทั้งเด็กชายและเด็กหญิงอายุตั้งแต่ 7-18 ปี มีเกณฑ์พิจารณาดังต่อไปนี้อย่างน้อย 1 ข้อ

 1. ผู้ปกครองมีฐานะยากจน(มากเป็นพิเศษ)
 2. เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือกำพร้า
 3. ครอบครัวแตกแยก
 4. ต้องการศึกษาต่อแต่ไม่มีทุนการศึกษา
 5. ครอบครัวมีปัญหาเรื่องยาเสพติด
 6. มีความเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
 7. ประสบภัยพิบัติ
 8. เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงานหรือแรงงานเด็ก
 9. เด็กเร่ร่อน
 10. เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ
 11. เด็กในชนกลุ่มน้อย

ระเบียบการรับเด็กเข้ารับอุปการะ
 1. ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคลต่อไปนี้อย่างน้อย 2 ใน 3 ว่าเป็นเด็กด้อยโอกาสจริงสมควรได้รับการอุปการะ
  • ผู้ปกครองหรือผู้อุปการะเดิม
  • ผู้อำนวยการ ครูอาจารย์ของโรงเรียนที่เด็กเรียนอยู่(กรณีเด็กเรียนอยู่ในสถานศึกษา)
  • ผู้นำชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน,นายกอบต
 2. ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครองหรือผู้อุปการะเด็กให้มูลนิธิธัมมคีรีเป็นผู้อุปการะเด็ก
 3. ตรวจสุขภาพเด็กและคัดกรองโครที่เป็นอุปสรรคต่อการอยู่ร่วมกันในบ้านเด็ก
  • วัณโรค
  • โรคจิตประสาท
  • ติดยาเสพติด
  • ติดเชื้อ เอชไอวี
  • ตรวจฟัน
  • ตรวจสายตา,ตาบอดสี
  • ตรวจการได้ยิน
  • ตรวจพัฒนาการ,ระดับเชาว์ปัญญา
  • การตั้งครรภ์
 4. กรณีผลการตรวจสุขภาพ(ผ่าน) เข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียนประวัติแนบเอกสารบัตรสุขภาพนักเรียน
 5. ปฐมนิเทศเด็ก ชี้แจงการปฏิบัติตัวของเด็ก
 6. ทางมูลนิธิจะติดตามดูพฤติกรรมและผลการเรียนของเด็กในอุปการะของมูลนิธิฯถ้าเด็กของมูลนิธิฯมีผลการเรียนที่ต่ำกว่าเกณฑ์และมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ทางมูลนิธิฯจะพิจารณาคัดเด็กออก

กฎระเบียบข้อบังคับ
 1. ประพฤติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมอันดี
 2. งดเว้นการเสพสุราของมึนเมา สารเสพติดทุกชนิด รวมทั้งบุหรี่ตลอดเวลาที่อยู่ในความอุปการะของมูลนิธิธัมมคีรี
 3. งดเว้นการมีเพศสัมพันธ์หรือการแต่งงานมีครอบครัวตลอดเวลาที่อยู่ในความอุปการะของมูลนิธิธัมมคีรี
 4. ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้สำเร็จถึงระดับที่ตั้งใจไว้
 5. เข้าออกจากบ้านพักให้ตรงตามเวลาที่กำหนด กรณีต้องเข้าออกจากบ้านพักเด็กคลาดเคลื่อนไปจากเวลาที่กำหนดให้แจ้งแม่บ้านผู้ดูแลก่อนทุกครั้ง
สนับสนุนเรา