พระอาจารย์ ให้โอวาท จากนั้นสอนภาษาอังกฤษ ให้กับน้องๆ ในมูลนิธิ 

พระอาจารย์ ให้โอวาท จากนั้นสอนภาษาอังกฤษ ให้กับน้องๆ ในมูลนิธิธัมมคีรี...

เด็กทุนมูลนิธิธัมมคีรีสำเร็จการศึกษาระดับ ม.3,6 และ ปวช.

เด็กทุนมูลนิธิธัมมคีรีสำเร็จการศึกษาระดับ ม.3,6 และ ปวช....

กิจกรรมธุดงควัตร

กิจกรรมธุดงควัตร ช่วงวันที่ 3 -7 เมษายน 2564...

การบวชสามเณรฤดูร้อน

มูลนิธิธัมมคีรีดำเนินการบวชสามเณรฤดูร้อน ช่วงปิดเทอม ที่เด็กหยุดการเรียน จำนวน 5 รูป...

ลงพื้นที่มอบสิ่งของให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพะนอคี

ลงพื้นที่มอบสิ่งของให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพะนอคี...