กิจกรรมธุดงควัตร

กิจกรรมธุดงควัตร ช่วงวันที่ 3 -7 เมษายน 2564...

การบวชสามเณรฤดูร้อน

มูลนิธิธัมมคีรีดำเนินการบวชสามเณรฤดูร้อน ช่วงปิดเทอม ที่เด็กหยุดการเรียน จำนวน 5 รูป...

ลงพื้นที่มอบสิ่งของให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพะนอคี

ลงพื้นที่มอบสิ่งของให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพะนอคี...

นำสิ่งของไปมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ห้วยหวาย

มูลนิธิธัมมคีรีนำสิ่งของไปมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ห้วยหวาย...

เยี่ยมพระสงฆ์ที่ปฏิบัติศาสนกิจ ที่พักสงฆ์บ้านห้วยบง

เยี่ยมพระสงฆ์ที่ปฏิบัติศาสนกิจ ที่พักสงฆ์บ้านห้วยบง...