สวนเกษตรมูลนิธิธัมมคีรี

สวนเกษตรมูลนิธิธัมมคีรี...

One scholarship, one hope, a transformation

หนึ่งทุนการศึกษา หนึ่งความหวัง การเปลี่ยนแปลง...

กิจกรรมถอนกล้าข้าว + ปลูกข้าวดำนา

กิจกรรมถอนกล้าข้าว + ปลูกข้าวดำนา...

กิจกรรมงานเกษตรของมูลนิธิฯ

กิจกรรมงานเกษตรของมูลนิธิฯ...

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับเด็กของมูลนิธิฯ

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับเด็กของมูลนิธิฯ...