พระเณรและเด็กๆร่วมกันปรับปรุงพัฒนาคลองส่งน้ำ(ประปาภูเขา)

พระเณรและเด็กๆร่วมกันปรับปรุงพัฒนาคลองส่งน้ำ(ประปาภูเขา)...

เด็กๆในมูลนิธิช่วยกันทำแท็งค์เก็บน้ำบริเวณวัดฮ่องสอนวนาราม

เด็กๆในมูลนิธิช่วยกันทำแท็งค์เก็บน้ำบริเวณวัดฮ่องสอนวนาราม...

คณะสงฆ์และเด็กๆทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

คณะสงฆ์และเด็กๆทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข...

มูลนิธิธัมมคีรีออก TV ในรายการ Perspective

มูลนิธิธัมมคีรีออก TV ในรายการ Perspective...

เยี่ยมบ้านเด็กใหม่ที่เข้ามาอยู่ในมูลนิธิ ที่บ้านพอนอคี

เยี่ยมบ้านเด็กใหม่ที่เข้ามาอยู่ในมูลนิธิ ที่บ้านพอนอคี...