ประวัติมูลนิธิธัมมคีรี

มูลนิธิธัมมคีรีเกิดขึ้นมาด้วยคณะพระภิกษุที่ได้เดินธุดงค์มาตามภูเขาและนักปฏิบัติธรรมในท้องถิ่นได้มองเห็นปัญหาว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ติดชายแดน แต่ละหมู่บ้านอยู่ห่างไกลไปมาหาสู่กันยากลำบาก แต่ละครอบครัวส่วนใหญ่ยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษา บางเผ่ามีประเพณีที่ต้องยึดถือปฏิบัติมาอย่างเคร่งครัด เป็นเหตุให้ผู้หญิงหมดโอกาสที่จะได้รับการศึกษา เมื่อได้รับข่าวสารจากสื่อต่างๆโดยขาดการใช้ปัญญาไตร่ตรอง เป็นสาเหตุทำให้เด็กนักเรียนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นใช้สารเสพติดต่างๆ มีความนิยมทางวัตถุเกินฐานะของตนเอง ประพฤติตนไม่เหมาะสมระหว่างชายหญิงในวัยเรียน ขาดทักษะในการดำเนินชีวิต ละเลยด้านศาสนาและประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษ


ดำเนินชีวิตโดยไม่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ทำให้เกิดปัญหาตามมามากมายทั้งด้านครอบครัวและสังคม ประกอบกับความตั้งใจอันดีงามของพระอาจารย์ชาคิโน ภิกขุ พระภิกษุชาวมาเลเซีย ที่มีความประสงค์อยากให้เด็กๆ เหล่านี้ ได้รับโอกาสอันยิ่งใหญ่ในชีวิต นอกจากจะหาทุนสนับสนุนด้านปัจจัย 4, และการศึกษาแล้ว ท่านอยากให้พวกเขาได้รู้จักวิถีพุทธและมีธรรมะในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะทำให้เด็กมีภูมิคุ้มกันทั้งกายและจิตใจ ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง มีความสุขและไม่เป็นปัญหาสังคม


พันธกิจหลัก
  1. สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาทั่วไป ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมหาวิทยาลัย
  2. สนับสนุนทุนอุปการะเด็กกำพร้า เด็กยากจนและด้อยโอกาส
  3. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมวิถีพุทธใน ชีวิตประจำวัน

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิธัมมคีรี
  1. เพื่อดำเนินการ ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
  2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ
  3. เพื่อดำเนินการช่วยเหลือสนับสนุนด้านทุนการศึกษา และทุนอุปการะเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาส
  4. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
  5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด