แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับเด็กของมูลนิธิฯ

😀😀วันนี้ ทางมูลนิธิธัมมคีรี ขอขอบคุณทาง🙏🏫🏫 #มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ที่ได้เข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับเด็กของมูลนิธิฯ โดยทางมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่เปิดสอน หลายคณะสาขา ซึ่งเป็นที่สนใจและเป็นประโยชน์ให้กับเด็กๆ โดยเฉพาะ คณะพยาบาลศาตร์ และ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนและคณะอื่นๆ ซึ่งทำให้เด็กๆสามารถเรียนตามความถนัดของตนเอง สามารถเลือกวิชาตามความรู้ความสามารถ อันจะเป็นแนวทางไปสู่ความสัมฤทธิ์ผล รู้จักวางแผนชีวิตในอนาคตและดำเนินชีวิตไปตามที่ตนเองต้องการ