กิจกรรมถอนกล้าข้าว + ปลูกข้าวดำนา

กิจกรรมถอนกล้าข้าว + ปลูกข้าวดำนา เริ่มแล้วในปีนี้ เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กๆมีความรักความสามัคคี สร้างความร่วมมือของคนในมูลนิธิฯ รักษาประเพณีและวิถีการทำนาแบบดั้งเดิม เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้รากเหง้าของตนเอง ในการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดย มีทั้งพี่ๆอุดมศึกษาที่กลับมาช่วยงานน้องๆ #พี่ไถนาน้องปลูกข้าว#ยิ้มหัวเราะไปด้วยกัน#ปลูกข้าวออแกนิค#มูลนิธิธัมมคีรี