โครงการปฏิบัติธรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง" Reset Your Mind,Reboot Your Lift" รุ่นที่2

โครงการปฏิบัติธรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง" Reset Your Mind,Reboot Your Lift" รุ่นที่2...

โครงการตาดี ฟันดี ผิวดี ได้ส่งมอบเก้าอี้ เพื่อบริจาค ให้กับทางโรงพย

โครงการตาดี ฟันดี ผิวดี ได้ส่งมอบเก้าอี้ เพื่อบริจาค ให้กับทางโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ แม่ฮ่องสอน...

พระอาจารย์ชาคิโน มูลนิธิธัมมคีรี

พระอาจารย์ชาคิโน มูลนิธิธัมมคีรี...

ปลูกผักสวนครัว

ปลูกผักสวนครัว...

กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิของนักเรียนมูลนิธิธีมมคีรี

กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิของนักเรียนมูลนิธิธีมมคีรี...