เรียนรู้การเกษตร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรแม่ฮ่องสอน

เด็กๆมูลริธิธัมมคีรีได้ไปเรียนการเกษตร...

เด็กๆในมูลนิธิเริ่มทำนาแล้ว

เด็กๆเริ่มทำนาแล้ว...

เด็กๆช่วยกันปลูกกาแฟ

น้องๆในมูลนิธิช่วยกันปลูกกาแฟ...

กิจกรรมปลูกต้นไม้

กิจกรรมปลูกต้นไม้...

เด็กๆมูลนิธิธัมมคีรีกับชุดชนเผ่า

เด็กๆมูลนิธิธัมมคีรีกับชุดชนเผ่าร่วมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์...