แจกของอำเภอขุนยวม

คณะศรัทธาญาติโยมของพระอาจารย์ชาติโน. ไปแจกของอำเภอขุนยวม 16.พย.60