กิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวนา

กิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว