กิจกรรมของน้อง ในมูลนิธิธัมมคีรี

กิจกรรมของน้อง ในมูลนิธิธัมมคีรี เริ่มทำนา และเพาะเห็ดแล้วค่ะ