โครงการปฏิบัติธรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง" Reset Your Mind,Reboot Your Lift" รุ่นที่2

โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ได้จัด โครงการปฏิบัติธรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง" Reset Your Mind,Reboot Your Lift" รุ่นที่2 โดยมีพระอาจารย์ พิทยา ฐานิสโร เป็นผู้ให้การอบรมธรรมมะ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 30 คน ในวันที่9-13 กันยายน 2563 ณ วัดฮ่องสอนวนาราม (มูลนิธิธัมมคีรี)