พิธีบรรพชาเป็นสามเณร

เด็กๆนักเรียน มูลนิธิธัมมคีรี เมื่อเข้าสู่ภาคฤดูร้อน จะใช้เวลาในการเรียนรู้ และศึกษาพระธรรมตามแบบฉบับชาวพุทธอันดีเพื่อนำไปใช้อบรมและขัดเกลานิสัยเพื่อเป็นประสบการณ์เเละเป็นประโยชน์ต่อไป ,พิธีบรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดหนองจองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 17 กุมภาพันธ์ 2566
During the time of summer our children in Dhammagiri promt to be odination as a novice for practice themself to be a quality people in society follow step of goodness buddhism ,They will learn and train a Dhamma from forest traditional monk Hongsonwanaram ,that will be a good experience and useful continiously ,The rite of odination ceremony at Nongjongkam ,muang Maehongson ,17 feb 2020.