บริการทางการแพทย์แก่ชาวแม่ฮ่องสอน(ครั้งที่1)

1กุมภาพันธ์2563 ทีมแพทย์-พยาบาลอาสา เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆและเด็กๆธัมมคีรี ร้อยกว่าชีวิตร่วมกำลังจัดกิจกรรมบริการทางการแพทย์แก่ชาวแม่ฮ่องสอน(ครั้งที่1) ได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หน่วยงานราชการต่างๆ และผู้สนับสนุนโครงการ
ขอขอบพระคุณกับทุกๆท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมครั้งนี้
## ยอดผู้เข้ารับการรักษา1800++