แจกของที่หมู่บ้านหัวลาง(ชาติพันธุ์ ไทใหญ่,ปะโอ)

วันที่4มกราคม2563 คณะสงฆ์วัดฮ่องสอนวนารามและเด็กธัมมคีรีนำเครื่องนุ่งห่ม อาหาร ยา ขนมต่างๆและไม้เท้าช่วยพยุงขึ้นดอยไปแจกที่หมู่บ้านหัวลาง(ชาติพันธุ์ ไทใหญ่,ปะโอ) และยังได้นำสิ่งของไปถวายยังวัดหัวลาง,วัดมิ่งเมืองฯ # ตะเข็บชายแดนแม่ฮ่องสอน