เด็กๆธัมมคีรี ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์อนัน วัดป่ามาบจัน

เด็กๆธัมมคีรี ได้รับความเมตตา
ด้วยความชุ่มชื่นใจ จากพระอาจารย์ อนัน แห่งวัด ป่ามาบจัน จ.ระยอง ถ่ายทอดสด ผ่านรายการเผยแผ่ธรรมมะ ทุกๆวันศุกร์ เด็กๆได้สวดมนต์ทำวัตรเย็นพร้อมได้เรียนรู้ธรรมมะเมตตาจาก พระเดชพระคุณหลวงพ่อ อนัน
Dhammagiri childrens, received loving and kindness with joy from Phra Ajahn Anan of Pa Mab Chan Temple in Rayong Province. Broadcasting LIVE through Dharma sharing program. Every Friday childrens do evening chanting and learn Dhama compassion from PhraDait PhraKhun Luang Por Anan