บรรยากาศการปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่16-24พฤศิจิกายน 2562

บรรยากาศการปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่16-24พฤศิจิกายน 2562