คอร์สปฏิบัติธรรม ผู้ปฏิบัติจาก มาเล สิงคโปร์ ฮ่องกง และไทเป

เชัาวันแรก คอร์สปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหารเช้า คณะสงฆ์ ฮ่องสอนวนาราม พร้อมด้วยเด็กๆธัมมคีรี เริ่ม ตั้งแต่ 16 -24 ธันวาคม 62 ประกอบไปด้วย ผู้ปฏิบัติจาก มาเล สิงคโปร์ ฮ่องกง และไทเป จำนวน 19 คน นำโดย พระอาจารย์ชาคิโน First day of Dhamma Practice Course. In the morning we offered food to Wat Hongson Wanaram monks together with Dhammagiri childrens starting from 16-24 December 62, consisting of 19 meditators from Malaysia, Singapore, Hong Kong and Taipei led by Phra Ajahn Cagino.