โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก โรงเรียนบ้านเพียงหลวง 11

โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก โรงเรียนบ้านเพียงหลวง 11 (สล่าเจียงตอง)เเละเยี่ยมบ้านเด็กมูลนิธิธัมมคีรี ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.เเม่ฮ่องสอน