ถึงฤดูเกี่ยวข้าวช่วยกันเทปูนฐานวางคอนเทนเนอร์

ถึงฤดูเกี่ยวข้าวช่วยกันทำเก็บไว้บริโภคบางกลุ่มเด็กธัมมคีรีไปช่วยเทปูนฐานวางคอนเทนเนอร์ครับ Rice is harvesting now and helped together for consumption. Other Dhammagiri students went to help doing the foundation floor of the cargo container