วัดฮ่องสอนวนาราม เข้ารวมโครงการ E_donation

๒๓ ส.ค.๒๕๖๒ ทางวัดฮ่องสอนวนาราม เข้ารวมโครงการ E_donationซึ่ง เป็นไปตามกฏหมาย และ นโยบาย ของทางรัฐบาล และ สำนักพุทธศาสนา เพื่อดูแลบัญชีการใช้จ่าย ทั้งราบรับและรายจ่ายอย่างถูกต้องและโปร่งใส ทางวัดจึงได้จัดทำQR Code เพื่ออำนวยความสะดวก แก่บุคคล ผู้ต้องการทำบุญและสนัน สนุน กิจการทางศาสนา ต่อไป อีกทั้ง ทางวัดก็ได้มีส่วนร่วม กับ กิจกรรมการบริจาคสิ่งของจำเป็น ต่างๆแก่ ชาวบ้าน ผู้ยากไร้ ตามหมู่บ้านยากจนต่างๆภายในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับมูลนิธิธัมมคีรีทางวัด จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทั่วกัน 23Aug19 Wat Hongsonwanaram in a project E -donation by the policy of buddhis association that provide a QR code to support a person who want to donate via mobile banking is convenience.please follow us by these chanal.