พระสงฆ์ ลัทธิมหายาน มาร่วมปฏิบัติธรรมที่วัดฮ่องสอนวนาราม

20กรกฏาคมถึง8สิงหาคม 2562
พระสงฆ์ และอุบาสิกา ลัทธิมหายาน จากหลากหลายประเทศ มีประเทศจีน,สิงคโปร์,มาเลเซีย,เวียดนามกัมพูชา,อินโดนีเซีย,ศรีลังกา มาร่วมปฏิบัติธรรมที่วัดฮ่องสอนวนารามและมูลนิธิธัมมคีรี เพื่อเรียนรู้การปฏิบัติธรรมสายพุทธเถรวาท