ทุกคนช่วยกันดำนาด้วยความสนุกสนาน

ช่วงนี้ในมูลนิธิธัมมคีรีเริ่มดำนากันแล้วทุกคนช่วยกันดำนาด้วยความสนุกสนาน