พระอธิการทูล จัตตสัลโล เมตตามาเยี่ยมคณะสงฆ์ วัดฮ่องสอนวนาราม

10-11มิถุนายน 2562
พระอธิการทูล จัตตสัลโล เจ้าอาวาส วัดสี่แยกแสงเพชร(ถ้ำแสงเพชรบน) จังหวัดอำนาจเจริญ เมตตามาเยี่ยมคณะสงฆ์ วัดฮ่องสอนวนาราม และมูลนิธิธัมมคีรี😊🙏