วันออกพรรษา 24ตุลาคม 2561

24ตุลาคม2561
วันนี้เป็นวันออกพรรษา
มีพุทธศาสนิกชนออกมาใส่บาตเป็นจำนวนมากกว่าปรกติ