บริจาคเลือดให้โรงพยาบาลศรีสังวาลย์แม่ฮ่องสอน

The National Labor Day, the Monks and childrens from the Dhammagiri foundation
go to donate blood for the hospital.

วันแรงงานแห่งชาติ,พระสงฆ,์เจ้าหน้าที่และเด็กๆจากมูลนิธิไปร่วมบริจาคเลือดให้โรงพยาบาลศรีสังวาลย์แม่ฮ่องสอน