บวชสามเณรภาคฤดูร้อน

The children from the Huay Pu Ling village come from their village on the mountain to join the novitiate. Master Tanee is teaching them how to dress.

เด็กๆจากหมู่บ้านห้วยปูลิงลงจากหมู่บ้านที่อยู่บนเขาสูงเพื่อร่วมบวชสามเณรภาคฤดูร้อน พระอาจารย์ธานีกำลังสอนเด็กๆแต่งกายชุดสามเณร