สร้างศาลาปฏิบัติธรรมที่หมู่บ้านไมโครเวฟ

คณะสงฆ์ , สามเณร,และเด็กๆจากมูลนิธิธัมมคีรี ได้ไปเตรียมความพร้อมในการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมที่หมู่บ้านไมโครเวฟ จ.แม่ฮ่องสอน

The Monks, novices, and children from the Dhammagiri Foundation prepare to build a regional center at Microwave